Alg Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aguri / Mad Science bv 
Jericholaan 70b
3061 HH Rotterdam
KvK nummer: 24315811

 1. Aanbieding en werkingssfeer 

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen.
1.2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken wanneer en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk met Mad Science bv is overeengekomen. Een dergelijke afwijking geldt slechts voor die
bepaalde overeenkomst c.q. opdracht waaromtrent deze is overeengekomen.
1.3. Algemene en/of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever zijn nimmer van toepassing, tenzij en voor zover vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.4. Mad Science bv doet aanbiedingen en andere uitingen zonder daaraan gebonden te zijn, tenzij het tegendeel onmiskenbaar blijkt.
1.5. Mondelinge toezeggingen en/of afspraken gaan slechts deel van een overeenkomst uitmaken, nadat zij door Mad Science bv schriftelijk zijn bevestigd.
1.6. Mad Science bv is gerechtigd ten behoeve van nakoming van haar verplichtingen uit een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst gebruik te maken
van diensten van derden.
1.7. Deze voorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing met betrekking tot alle (rechts)personen, waarvan Mad Science bv in een rechtsverhouding met de Opdrachtgever
gebruik maakt.
1.8. Hulppersonen waarvan Mad Science bv zich bij uitvoering van een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst tussen partijen bedient, kunnen zich jegens
Opdrachtgever beroepen op alle aan die overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
1.9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mad Science bv is het Opdrachtgever niet toegestaan uit een door deze voorwaarden beheerste overeenkomst met Mad Science
bv voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.
 

 1. Prijzen en tarieven 

2.1. De door Mad Science bv aangegeven prijzen worden geacht slechts te gelden als vrijblijvende prijsindicatie, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt.
2.2. Prijsopgaven van Mad Science bv zijn exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde, dan wel op te leggen heffingen
2.3. Opdrachten, producten en/of diensten worden gefactureerd op basis van een overeengekomen prijs (totaalwiel). In geval van onvoorziene kosten en/of prijsstijgingen
behoudt Mad Science bv zich het recht voor deze aan Opdrachtgever door te berekenen.
 

 1. Levering 

3.1. Indien Mad Science bv in aanbiedingen, op orderbevestigingen en/of in overeenkomsten
leveringstermijnen heeft aangegeven zullen deze zoveel mogelijk in acht worden genomen,
in die zin dat Mad Science bv zich steeds zal inspannen tijdig te leveren. De door Mad
Science bv opgegeven leveringsdata zijn echter bij benadering en missen iedere
contractuele betekenis. Mad Science bv is niet aansprakelijk jegens
koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen.
3.2 De levertijd met betrekking tot een overeenkomst gaat in op het moment dat Mad Science bv
– zo nodig op verzoek – beschikt over alle zaken, informatie en/of faciliteiten, welke
Opdrachtgever dient te verstrekken en een eventueel tussen partijen overeengekomen
vooruitbetaling door Mad Science bv is ontvangen of zekerheid ten behoeve van het belang
van Mad Science bv is gesteld.
3.3 Bij (mogelijke) overschrijding van de door Mad Science bv (schriftelijk) aangegeven
leveringstermijnen, zal deze zo spoedig mogelijk met Opdrachtgever in overleg treden.
Overschrijding van deze termijnen geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of
opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
3.4. Indien opdrachtgever Mad Science bv tijdens het in het vorige lid bedoelde overleg een
redelijke termijn stelt, waarbinnen Mad Science bv alsnog deugdelijk dient te presteren, dan
wel met een redelijk alternatief dient te komen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden indien deze termijn door Mad Science bv overschreden wordt.
3.5. Onverminderd het beroep op overmacht, wordt de leveringstermijn automatisch
verlengd indien en naar gelang de omstandig heden waaronder de levering/uitvoering naar
verwachting zou geschieden wijziging ondergaan.
Hieronder valt tevens de situatie waarin Opdrachtgever niet tijdig een overeengekomen
verplichting, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van overeengekomen faciliteiten
nakomt, alsmede vertraging in levertijd(en) door toeleveranciers van Mad Science bv
3.6. Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke
waarvan Mad Science bv gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order
ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen.
 

 1. Betaling 

4.1. Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum netto in Euro’s (€) te geschieden op de door
Mad Science bv aangegeven rekening, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
Mad Science bv is ten alle tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen
en/of anderszins zekerheid ten aanzien van betaling te verkrijgen.
4.2. Opdrachtgever dient aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, ongeacht aanspraken welke
verband houden met garantie.
4.3. Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichting(en) voldoet, is deze zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Tot aan het einde van het verzuim is Opdrachtgever wettelijke
rente verschuldigd.
4.4. Alle door Mad Science bv te maken buitengerechtelijk incassokosten of kosten voor
rechtsuitoefening anderszins, dienen door Opdrachtgever te worden vergoed. Mad Science
bv brengt hiervoor een percentage van 10% van het door Opdrachtgever verschuldigde
bedrag, met een minimum van € 150,- in rekening.
4.5. Reclames tegen de facturering kunnen geschieden binnen 30 dagen na de Factuurdatum.
Na deze datum wordt het factuurbedrag als vaststaand beschouwd.
 

 1. Meer- en minderwerk of levering 

5.1. Ingeval er sprake is van meerwerk of meerlevering zal dit automatisch invloed hebben op de
overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt
voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ingeval een wijziging in de overeengekomen
diensten en/of leveringen tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen
prijs komt, behoudt Mad Science bv zich het recht voor om de Opdrachtgever de door Mad
Science bv gemaakte kosten alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 

 1. Naamsvermelding 

6.1. Mad Science bv is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp/product te signeren en/of zijn
naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol.
Als Mad Science bv dit nodig acht zal de Opdrachtgever het te veelvoudigen en/of openbaar
te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Mad Science bv en het jaar
van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal
depot en de naam van de Mad Science bv/de depothouder, hetzij het nummer van het
internationaal depot.
6.2. Mad Science bv is gerechtigd om het ontwerp/product op te nemen in haar referentielijst en
te gebruiken voor publicitaire doeleinden

 1. Risico en eigendomsovergang 

7.1. Zaken blijven voor risico van Mad Science bv tot het moment waarop ze ingevolge een door
deze voorwaarden beheerste overeenkomst tussen partijen bij Opdrachtgever of door deze
gebruikte hulppersonen worden afgeleverd. Indien Opdrachtgever de zaken op het
overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt of kan nemen komt het risico daarvoor bij
aflevering vanaf dat moment bij Opdrachtgever te liggen, tenzij vooraf tussen partijen
schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2. Alle door Mad Science bv aan Opdrachtgever in verband met door haar uit een binnen de
werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst geleverde zaken of ten aanzien
daarvan te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Mad Science bv
voorbehouden, tot het moment waarop opdrachtgever het daartoe door hem verschuldigde
volledig heeftvoldaan, eventuele kosten en rente daaronder begrepen.
7.3. Indien Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst
tussen partijen heeft voldaan, is Mad Science bv gerechtigd de door haar reeds geleverde
zaken opnieuw onder zich te nemen. Opdrachtgever is in dat geval gehouden Mad Science
bv hiertoe in de gelegenheid te stellen.
7.4. Levering, als bedoeld in deze voorwaarden heeft nimmer overdracht van intellectuele en/of
industriële eigendomsrechten tot gevolg, tenzij en voor zover zulks door partijen uitdrukkelijk
is bepaald.
 

 1. Garantie 

8.1. Mad Science bv garandeert dat opdrachten, producten en diensten door of namens haar
zorgvuldig zullen worden uitgevoerd, respectievelijk geleverd en verleend.
8.2. Indien Mad Science bv goederen of diensten levert die grotendeels door derden zijn
gefabriceerd of geleverd, kan Mad Science bv geen verdergaande garantie aan Koper
verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen of
diensten dan de garantie die Mad Science bv van haar leverancier(s) heeft bekomen.
8.3. Koper zal de geleverde goederen of diensten direct en volledig inspecteren. Afwijkingen
dienen direct aan Mad Science bv te worden meegedeeld en, wanneer van toepassing, op
de vrachtbrief te worden aangetekend. Afwijkingen die zich bij het openen van de geleverde
verpakkingen/colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen 5 dagen na levering aan
Mad Science bv te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat Koper niet
reeds eerder had kunnen ontdekken dient Koper uiterlijk op de vijfde dag na ontdekking
daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan Mad
Science bv te melden. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt
vervalt ieder vorderingsrecht van Koper ter zake.
8.4. In geval van onvolkomenheden ten aanzien van door Mad Science bv uitgevoerde
overeengekomen opdrachten zal Mad Science bv haar uiterste inspanning betrachten deze
alsnog deugdelijk uit te voeren.
8.5. Indien de in artikel 8 lid 4 bedoelde onvolkomenheden bestaan in een haar te verwijten
inbreuk op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, heeft Mad Science
bv de optie dat gedeelte van de overeenkomst ongedaan te maken, dan wel de strijdigheid
alsnog op te heffen.
8.6. Opdrachtgever vrijwaart Mad Science bv van het door haarzelf of door derden tegen Mad
Science bv en/of haar bij de uitvoering van een binnen de werkingssfeer van deze
voorwaarden vallende overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, inroepen of geldend
maken van rechten, waardoor een omvangrijker prestatie geleverd moet worden dan waartoe
deze conform de inhoud van artikel 8 gehouden zou zijn.
 

 1. Aansprakelijkheid 

9.1. Mad Science bv is aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade ten gevolge van
toerekenbare tekortkomingen dan wel onrechtmatige daad aan de zijde van Mad Science bv.
9.2. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het
bedrag van de overeengekomen prijs van de betreffende onderdelen van de betreffende
opdracht.
9.3. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatige daad is beperkt tot financieel
nadeel ten gevolge van dood, lichamelijk letsel of directe waardevermindering als gevolg van
zaaksbeschadiging tot het bedrag per gebeurtenis of samenhangende reeks van
gebeurtenissen waarin de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Mad Science bv maximaal voorziet.
9.4. Type- en zetfouten zijn uitdrukkelijk van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 9 lid 1
uitgesloten, behoudens gevallen van opzet of grove schuld.
9.5. Het financieel nadeel als bedoeld in artikel 9 lid 3 dient haar oorzaak te vinden in een
onrechtmatige daad welke te wijten is aan Mad Science bv of hulppersonen waarvan Mad
Science bv zich bij de uitoefening van een door deze voorwaarden beheerste overeenkomst
tussen partijen bediend en waarvoor Mad Science bv gehouden is aansprakelijkheid te
aanvaarden.
9.6. Aansprakelijkheid voor iedere andere vorm van schade, zoals indirecte of gevolg schade,
welke Opdrachtgever of een derde zou kunnen leiden sluit Mad Science bv hierbij
uitdrukkelijk uit, schade voortvloeiend uit gederfde winst daaronder begrepen.
9.7. Opdrachtgever vrijwaart Mad Science bv voor alle aanspraken van derden ter zake van
schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de opdrachtgever zouden
blijven, indien de betreffende derde Opdrachtgever zou aanspreken.
9.8. Ten aanzien van schade ontstaan door wanprestatie van de kant van Mad Science bv wordt
de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag uitgekeerd op grond van de bedrijfs-/beroeps aansprakelijkheidsverzekering van Mad Science bv.
 

 1. Overmacht 

10.1. Indien een der partijen geheel of gedeeltelijk – al dan niet tijdelijk – niet aan haar
verplichtingen kan voldoen vanwege een omstandigheid, die deze niet kan worden
toegerekend, is er sprake van overmacht zijdens die partij.
10.2. Doet zich de in artikel 10 lid 1 bedoelde situatie zijdens Mad Science bv voor dan is deze niet schadeplichtig.
10.3. Indien er sprake is van overmacht van de zijde van Mad Science bv, dan worden haar
verplichtingen voor de periode van maximaal 60 dagen opgeschort. Duurt de bedoelde
overmacht na dat tijdstip voort, dan zijn partijen bevoegd het niet uitvoerbare gedeelte van de
overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13, te ontbinden.
 

 1. Intellectuele eigendom 

11.1. Mad Science bv zal in alle redelijkheid te verwachten voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde inbreuk op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van een derde te
voorkomen.
11.2. De leden 3 en 4 van artikel 8 zijn overeenkomstig van toepassing.
11.3. Opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom, doch
slechts een niet exclusief gebruiksrecht, tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is.
 

 1. Geheimhouding 

12.1. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie
waarvan zij in de door deze voorwaarden beheerste rechtsbetrekking kennis krijgen.

 1. Ontbinding 

13.1. Vanaf het moment waarop een der partijen surséance van betaling dan wel haar faillissement aanvraagt of staat van faillissement verklaard wordt, dan wel haar bedrijfsactiviteiten staakt of ingeval de wederpartij een rechtspersoon is en er wijziging optreedt in de rechtsvorm of
zeggenschapsverhouding daarvan, is de wederpartij gerechtigd een binnen de werkingssfeer
van deze voorwaarden vallende overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbonden te
verklaren of er voor te kiezen de nakoming van de verplichtingen op te schorten.
13.2. Partijen zijn op voet van artikel 13 lid 1 eveneens gerechtigd een door deze algemene
voorwaarden beheerste overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren,
indien de wederpartij één of meerdere verplichting(en) daaruit niet nakomt en die partij, na
daartoe schriftelijk alsnog in de gelegenheid te zijn gesteld -al dan niet na een (benodigde)
ingebrekestelling-, nalatig blijft zijn verplichting(en) na te komen.
13.3. Ten aanzien van niet nakoming van verplichtingen uit tussen partijen gesloten
overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, blijven overigens alle
rechten onverkort aan partijen voorbehouden.
 

 1. Geschillen en toepasselijk recht 

14.1. Geschillen betrekking hebbend op door deze voorwaarden beheerste aangelegenheden
tussen partijen, kunnen door hen worden voorgelegd aan de competente rechter van het
arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Mad Science bv valt.
14.2. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Mad Science bv en Koper is
Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag (1980). Artikel 6:254 lid 1 BW is nadrukkelijk uitgesloten.
 

 1. Slotbepaling 

15.1. Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen
Mad Science bv en de Opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen
waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan tot onredelijke uitkomsten mochten
leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op
14 juni 2004.

Jack Jacobs

Namens Jack Jacobs Holding bv – vennoot Mad Science bv